Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETŐ

A B&B FILLER KFT. (székhely: 1201 Budapest, Erkel Ferenc utca 5. cégjegyzékszám: 01-09-380117, adószám: 29042447-2-43, képviseli: Benmammar Mohamed Yassine, önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető: Benmammar Mohamed Yassine (a továbbiakban: Társaság) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt mint érintett személyt, hogy miként kezeli azon személyazonosításra alkalmas adatait, amelyeket Ön a Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételét megelőzően megad.

A Társaság az Adatkezelési Tájékoztatóval tesz eleget a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében – az általános adatvédelmi rendeletében – (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. § - ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

"egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

"az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: B&B FILLER KFT.
Székhely: 1201 Budapest, Erkel Ferenc utca 5.
Elektronikus levélcím (e-mail): banbfiller@gmail.com
Telefonszám +36 30 660 2791

Az Adatkezelési Tájékoztatóban adatkezelő alatt a jelen pontban megjelölt Társaság értendő.

4. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A személyes adatok védelméhez fűződő jog olyan alapvető jog, melyet a Társaság mint adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára biztosít. A személyes adatok elektronikus és kézi adatkezelése során a Társaság különösen tiszteletben tartja az érintett magánélethez való jogát. Ennek megfelelően az Ön személyes adatainak kezelése során is így jár el.

Az Társaság mint adatkezelő olyan humán-egészségügyi, szépészeti szolgáltatásokat is nyújt, melyek egészségügyi szempontból is biztonságos elvégzéséhez, valamint az érintett egészségének megőrzése érdekében elengedhetetlenül szükséges bizonyos egészségügyi adatok megismerése, rögzítése és tárolása. A Társaság által nyújtott humán-egészségügyi, szépészeti szolgáltatások magukban foglalnak olyan beavatkozást is, amelyek esetlegesen olyan egészségügyi kockázatot is jelenthetnek az érintettre, mint például egy súlyos allergiás reakció, ezért minden esetben elengedhetetlen az érintett egészségügyi állapotának, kórtörténetének megismerése.

A Társaság adatkezelésének a célja tehát a Társaság által nyújtott szolgáltatás során az érintett olyan létfontosságú érdekeinek a védelme és megőrzése, mint az élet, testi épség és egészség.

Figyelemmel arra, hogy a vonatkozó uniós és hazai jogszabályok alapján az egészségügyi adat a személyes adatok különleges kategóriájának minősül, magasabb fokú védelmet élvez. Ennek következtében egészségügyi adat kezelésére csak kivételes esetekben van lehetőség. Ilyen kivételes lehetőségnek minősül többek között, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta a fent említett célból történő egészségügyi adatainak kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása az ugyanazon cél – azaz az érintett életének, testi épségének, egészségének megőrzése és védelme – érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

A fentiek értelmében a Társaság adatkezelésének jogszerűségét – mint jogalapját – az érintett kifejezett hozzájárulása biztosítja.

Az önkéntes és kifejezett hozzájárulást megtestesítő hozzájáruló nyilatkozatot (a továbbiakban: Hozzájáruló Nyilatkozat) – mellyel az érintett beleegyezését adja a szükséges egészségügyi adatainak kezeléséhez – a Társaság a szolgáltatás nyújtását megelőzően, az adatfelvételi laphoz (a továbbiakban: Adatfelvételi Lap) csatoltan, külön íven megfogalmazva bocsátja az érintett rendelkezésére – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval egyidejűleg.

A Társaság felhívja a figyelmét, hogy amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, a Társaság – a humán-egészségügyi, szépészeti szolgáltatás magas egészségügyi kockázatára tekintettel – megtagadhatja a kért szolgáltatás nyújtását.

5. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Társaság mint adatkezelő az adatkezelési célhoz kötötten és csak a szükséges mértékben kezeli az érintett adatait, ennek következtében csak olyan információt gyűjt és tárol, amelynek megismerése feltétlenül szükséges az adatkezelési cél eléréséhez, azaz a Társaság által nyújtott humán-egészségügyi, szépészeti szolgáltatás nyújtása során az érintett életének, testi épségének, egészségének megőrzéséhez és védelméhez. A kezelt adatok körét az érintett rendelkezésére bocsátott Adatfelvételi Lap tartalmazza, melyet a Társaság a szolgáltatásának nyújtását megelőzően a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó Hozzájáruló Nyilatkozattal egyidejűleg bocsát az érintett rendelkezésére.

A Társaság az adatkezelés célhoz kötöttsége alapelvének érvényesítése érdekében a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatkezelési céltól eltérően nem kezeli és nem használja fel. A kezelt adatok harmadik személynek történő, illetve bíróság vagy egyéb hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag az erre vonatkozó bírósági, hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján lehetséges.

6. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ÉS AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOSULTSÁGOK

Az érintett által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a 4. pont szerinti cél eléréséhez szükséges legrövidebb ideig, de legfeljebb 12 hónapig kezeli a Társaság. Ezt követően a Társaság a kezelt adatokat törli.

Amennyiben a fentebb meghatározott adattárolási időtartam még nem telt el, az érintettet megilleti a törléshez való jog. A törléshez való jogosultság azt jelenti, hogy az érintettnek lehetősége van a személyes adatok kezelésére vonatkozóan adott kifejezett hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben a Társaság mint adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat késedelem nélkül törli. A Társaság felhívja a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a Társaság visszavonás előtti adatkezelésének jogszerűségét.

Ezen túlmenően az érintettet jogosult a hozzáféréshez való jogosultság keretében felvilágosítást kérni az adatkezelésre vonatkozóan, így többek között például, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, mi az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, az adatok tárolásának időtartama.

Az érintett a helyesbítéshez való joga keretében az adatkezelés időtartama alatt kérni, hogy a Társaság a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatokat egészítse ki. A Társaság az érintett erre irányuló kérelmének indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

7. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Társaság mint adatkezelő az adatkezelési célhoz kötötten és csak a szükséges mértékben kezeli az érintett adatait, ennek következtében csak olyan információt gyűjt és tárol, amelynek megismerése feltétlenül szükséges az adatkezelési cél eléréséhez, azaz a Társaság által nyújtott humán-egészségügyi, szépészeti szolgáltatás nyújtása során az érintett életének, testi épségének, egészségének megőrzéséhez és védelméhez. A kezelt adatok körét az érintett rendelkezésére bocsátott Adatfelvételi Lap tartalmazza, melyet a Társaság a szolgáltatásának nyújtását megelőzően a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó Hozzájáruló Nyilatkozattal egyidejűleg bocsát az érintett rendelkezésére.

8. ADATKEZELÉS ELVEI

Személyes adatot kizárólag a 4. pontban meghatározott célból, a tisztesség és törvényesség követelményének megfelelően lehet rögzíteni és kezelni. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelésnek a 4. pontban meghatározott célokkal arányban kell állnia.
A Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.
A Társaság vállalja, hogy a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokat az Infotv., a GDPR, valamint a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési irányelvek maximális figyelembevételével kezeli, azt a jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn kívül a jelen tájékoztatóban meg nem jelölt vagy illetéktelen harmadik személynek nem szolgáltatja ki.
A Társaság csak kivételes esetben – bírósági, hatósági határozat vagy törvényi rendelkezés alapján - teszi hozzáférhetővé az érintett személyes adatait harmadik személyek számára.
A Társaság kötelezi magát, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározottaknak megfelelően gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas jellegéről, továbbá a GDPR 32. cikkében foglaltak szerint gondoskodik az adatkezelés biztonságáról. Ennek érdekében, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9. ADATKEZELKÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót szükség szerint egyoldalúan módosítsa.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogai érvényesítése érdekében – a fentieken túl - az Infotv., illetve a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az érintett az Adatkezelővel szembeni esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Társaság a 3. pontban meghatározott elérhetőségeken kereshető meg.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. február 1. napjától hatályos